Referência de Objetos ou componentes

Application
ClipBoard
Printer
QBitMap
QButton
QCanvas
QCheckBox
QComboBox
QComPort
QCoolBtn
QDirTree
QEdit
QFileListBox
QFileStream
QFont
QFontDialog
QForm
QGauge
QGlassFrame
QGroupBox
QHeader
QImage
QImageList
QLabel
QListBox
QListView
QMainMenu
QMemoryStream
QMenuItem
QMySQL
QNotifyIconData
QOpenDialog
QOleObject
QOleContainer
QOutLine
QOvalBtn
QPanel
QPopMenu
QRadioButton
QRect
QRegistry
QRichEdit
QSaveDialog
QScrollBar
QScrolBox
QSocket
QSplitter
QStatusBar
QStringGrid
QStringList
QTabControl
QTimer
QTrackBar
QTreeView
ComponenteQImageList  (Lista de imagens)

QImageList é uma cadeia (array) de imagens, todas com o mesmo tamanho.
Demais componentes    - Click Barra lateral esquerda
Informações adicionais - Click propriedades  em azul
Propriedades de QImageList
   Campo    Tipo    R/W +    Padrão
 BkColor
 INTEGER   RW   clNone
 BlendColor
 INTEGER   RW   clNone
 Count  INTEGER   R
 DrawingStyle
 INTEGER   RW   dsNormal
 GetBMP
 ARRAY of IMAGES/BMP   R
 GetICO
 ARRAY of IMAGES/ICO   R   
 Handle
 INTEGER   RW&   
 Height
 INTEGER   RW   
 ImageType 
 INTEGER   RW&   itImage
 Masked
 INTEGER   RW&   True
 Width
 INTEGER  RW  
+ R = Propriedade de leitura    W = Propriedade de escrita
Métodos de QImageList
   Método    Tipo    Descrição  Parâmetros
 AddBMPFile   SUB (FileName$, MaskColor%)   Add BMP file to Imagelist   2
 AddICOFile   SUB (FileName$)   Add Icon file to Imagelist   1
 AddBMPHandle   SUB (BMP_Resource, Mask-Color%   Add BMP to Imagelist   2
 AddICOHandle   SUB (ICO_Resource)   Add Icon to Imagelist   1
 Clear   SUB   Removes all images   0
 Delete   SUB (Index%)   Delete image at Index   1
 Draw   SUB (QIMAGE/QBITMAP/QCANVAS/QDXSCREEN, X%,   Y%, Index%)   Draw on canvas at (X,Y) with   image index% in ImageList   4
 InsertBMPFile   SUB (Index%, Filename$, Mask%)   Insert BMP file at Index%   3
 InsertICOFile   SUB (Index%, Filename$)   Insert Icon file at Index%   2
 InsertBMPHandle   SUB (Index%, BMP_Resource, Mask%)   Insert BMP at Index%   3
 InsertICOHandle   SUB (Index%, ICO_Resource)   Insert Icon at Index%   2
QImageList exemplo:

$resource bmp_handle as "nolight.bmp"
$resource ico_handle as "close.ico"

DIM ImageList AS QImageList
DIM Form AS QForm
DIM Button AS QButton

ImageList.Width = 9
ImageList.Height = 17
ImageList.AddBMPHandle bmp_handle,0
'ImageList.AddBMPFile "nolight.bmp", 0
ImageList.AddICOHandle ico_handle
'ImageList.AddICOFile "close.ico"

Button.Parent = Form
Button.BMP = Imagelist.GetBMP(0)

Form.Icon = ImageList.GetICO(1)

Form.Showmodal

Sinta-se à vontade para dar sugestões e fazer críticas construtivas.

Anterior           Alto da página           Página Inicial             Próxima